KOMPETENCJE – DOŚWIACZENIE– PRACA

Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych

Wejdź z nami
na kolejny stopień
kariery

Mieszkasz na terenie
woj. śląskiego?

Jesteś w wieku
15-29 lat?

Nie szkolisz się?

Nie jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy?

Nie uczysz się w trybie dziennym/ stacjonarnym?

Posiadasz status osoby bezrobotnej/ biernej zawodowo?

Pracujesz na podstawie umowy cywilno-prawnej lub krótkoterminowej?

Jesteś ubogim pracującym?

WCIĄŻ SIĘ WAHASZ?

Zobacz, co zyskujesz!

Wraz z doradcą zawodowym opracujesz indywidualny plan działania (IPD), polegający na identyfikacji Twoich potrzeb oraz diagnozowaniu Twoich możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego wraz z identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy. Otrzymasz także stałe wsparcie doradcy zawodowego w monitoringu Twojego wsparcia i potrzeb w trakcie całej ścieżki aktywizacji zawodowej, w tym: oddalenie od rynku pracy, analizę działań i weryfikację oraz modyfikację IPD.

Weźmiesz udział w szkoleniach zawodowych, umożliwiających uzupełnienie lub zdobycie nowych kwalifikacji i kompetencji.

Nabędziesz lub uzupełnisz doświadczenie zawodowe.

Otrzymasz indywidualne wsparcie pośrednika pracy w zakresie przygotowania do podjęcia zatrudnienia zgodnego z Twoimi oczekiwaniami, predyspozycjami i kwalifikacjami, a także możliwościami lokalnego rynku pracy.

Otrzymasz indywidualne wsparcie psychologa w umacnianiu motywacji do zmiany sytuacji zawodowo-edukacyjnej.

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, otrzymasz indywidualne wsparcie asystenta, który będzie działać w obszarach aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej, w ramach czynności zamawianych zgodnie ze standardem świadczenia usług.

Jeśli Twój udział w projekcie wiąże się z koniecznością dojazdów na spotkania, szkolenia, staż i/lub pozostawiania osób zależnych pod opieką osób trzecich, otrzymasz stosowne wsparcie w postaci refundacji kosztów.

SPODOBAŁO CI SIĘ?

Udział w projekcie jest bezpłatny!

KONTAKT

Jeśli masz pytania,

zadzwoń: +48 500 782 302

napisz: rekrutacja121@oczamibrata.pl

albo skorzystaj z formularza:

Punkt rekrutacyjny

Ul. Moniuszki 22, p. 112
Bytom 41-902
Email: rekrutacja121@oczamibrata.pl
Telefon: 500 782 302

Biuro projektu

Ul. Brzezińska 47/59, lok. 2
Częstochowa 42-208
Email: projektwup@oczamibrata.pl
Telefon: 604 994 565

KOMPETENCJE - DOŚWIADCZENIE - PRACA. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Główny cel projektu:
Zwiększenie możliwości zatrudnienia 120 osób młodych (66 kobiet i 54 mężczyzn) w wieku do 29 lat z województwa śląskiego, doświadczających trudności na rynku pracy, podjęcia i utrzymania zatrudnienia oraz niekorzystnych warunków zatrudnienia i rozwoju kariery, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w ramach zindywidualizowanych programów aktywizacji zawodowej realizowanych w okresie 01.2021-12.2022.
Planowane rezultaty:
Okres realizacji projektu: styczeń 2021 do grudzień 2022

Miejsce realizacji projektu: Województwo Śląskie

Wartość projektu: 1 324 080,00 PLN
Kwota dofinansowania: 1 257 876,00 PLN

Projekt realizuje: Fundacja Oczami Brata

W realizacji projektu wspiera nas: Fundacja Imago

© Fundacja Oczami Brata 2021

WYPEŁNIJ FORMULARZ
i weź udział w projekcie

Przed rozpoczęciem wypełniania Formularza rekrutacyjnego do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „KOMPETENCJE – DOŚWIADCZENIE – PRACA. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób młodych”.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie

W projekcie weźmie udział  120 osób (w tym 66 kobiet i 54 mężczyzn).

Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat z obszaru
województwa śląskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) należących do poniższych grup:

 1. Osoby niepracujące, niezarejestrowane w PUP – 96 osób, w tym:
  – młodzież NEET, czyli osoby bez pracy, które nie uczestniczą w szkoleniu i kształceniu – 96 osób, w tym:
          – bezrobotni – 29 osób, w tym:
              – długotrwale bezrobotni – 9 osób,
          – bierni zawodowo – 67 osób;
 2. Osoby pracujące – 24 osoby, w tym:
      – ubodzy pracujący,
      – osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, których zarobki nie przekraczają wysokości 120% minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,
      – osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których zarobki nie przekraczają wysokości 120% minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu,

 

W tym:
 1. Osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby opiekujące się dziećmi i/lub osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu – 36 osób;
 2. Osoby z niepełnosprawnościami – 15 osób.

UWAGA:
Do projektu nie będą kwalifikowane osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP!